TENMAK Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavı Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sürekli İşçi alımına ilişkin 1-2 Eylül 2021 ve 9 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan sözlü sınavını asıl ve yedek olarak kazananlar aşağıdadır.

Adaylar sınav sonuçlarına, bu ilan tarihinden (08.10.2021) itibaren 3 (üç) iş günü içinde Kurumumuz evrak birimine yazılı olarak verecekleri itiraz dilekçeleri ile itiraz edebilirler. (İtiraz için herhangi bir ücret ödenmeyecektir) 

Sözlü sınavda başarılı olan adayların ekteki Form’u 15/10/2021 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar Kurumumuza (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya/ANKARA) elden veya son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ile süresi içinde yapılmayan belge teslimleri dikkate alınmayacaktır.

Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.