Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adayların, atamalarının yapılabilmesi için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 27/07/2023 günü mesai bitimine kadar Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 PK: 06510 Çankaya/ANKARA) adresine şahsen teslim etmeleri ya da belirtilen adrese posta yoluyla (iadeli taahhütlü) göndermeleri gerekmektedir. 

 İSTENİLEN BELGELER

  • Personel Başvuru Formu (Ek-1)
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi,
  • Son üç ay içinde çektirilmiş 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun.)
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-Devlet kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi. (Belgenin aslı ile şahsen başvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği)
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir.) (Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir),
  • Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı, (Ek-2)
  • Mal Bildirim Formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulacak, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3)
  • Kamuda hizmeti bulunan adaylar için görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi,

Not: Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.