TENMAK 

Araştırma Geliştirme Projeleri Destek Programı

Çağrı Süreci

Çağrılara ilişkin duyuru ve çağrı metni TENMAK internet sayfasında yayınlanır.

Başvuru Süreci

Proje başvuruları tek aşamalı olarak alınır. Başvurular tendes.tenmak.gov.tr sayfasından yapılmaktadır. Başvuru form ve ekleri imzalı olarak elden veya posta yolu ile teslim edilir.

Değerlendirme Süreci

- Proje önerileri; TENMAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde usul ve şekil bakımından incelenir. Ön inceleme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TENMAK tarafından proje ile ilgili görüşme yapmak üzere PY davet edilebilir.

- Usul ve şekil bakımdan uygun görülen proje başvurularına ait öneriler, Değerlendirme Komisyonu tarafından proje çağrısına uygunluk bakımından ön değerlendirmeden geçirilir. Ön değerlendirme neticesinde uygun görülmeyen başvurular iade edilir.

- Ön değerlendirme neticesinde uygun görülen proje başvurularına ait öneriler, ilgili mevzuatına uygun olarak proje çağrısında belirtilen yöntem ve ana-alt kriterler ile puan sistemine göre, TENMAK öncelikleri dikkate alınarak panel veya gerektiği durumlarda uzman hakem değerlendirmesi ve Değerlendirme Komisyonunca bilimsel, teknik ve mali açıdan değerlendirilir. Panel gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme yaparak ve/veya PY’si bilgi vermek üzere davet ederek değerlendirme yapabilir.

İzleme Süreci

Projenin, onaylanan öneri formuna, sözleşme/talimatnamesine ve TENMAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği PY tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gelişme raporu dönemleri üç aydan az altı aydan çok olmamak üzere, proje sözleşmesi/talimatnamesinde belirlenir. Gelişme raporları, ilgili dönemin sonuna kadar PY tarafından TENMAK’ın belirleyeceği formata uygun olarak sunulur. Projenin son gelişme raporu dönemi için gelişme raporu istenilmez, bu dönemde gerçekleştirilen çalışmalar sonuç raporunda belirtilir. İzleyici hakem ve/veya TENMAK proje uzmanı gerekli durumlarda yerinde inceleme ve denetleme yaparak ve/veya PY’yi bilgi vermek üzere davet ederek gelişme raporlarını değerlendirir.