TENMAK 

Araştırma Geliştirme Projeleri Destek Programı

Hangi Kurum/Kuruluşlar Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?

Kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve özel sektör kuruluşları Proje yürütücüsü kuruluş (PYK) olabilirler. Özel sektör kuruluşunun ticaret sicil belgesine sahip ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olması şarttır.

Kimler Projede Görev Alabilir?

Proje Yürütücüsü

Proje ekibinde yer alacak Proje Yürütücüsünün;

- PYK’nın üniversite olması durumunda en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması şarttır. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 30’unu projeye ayırması şarttır.

- PYK’nın kamu kurum/kuruluşu olması durumunda ise proje konusu ile ilgili alanda en az yüksek lisans derecesine sahip olması ve herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışan (vakıf üniversitesi çalışanları için tam süreli) olması gerekir. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 30’unu projeye ayırması şarttır.

- PYK’nın özel sektör kuruluşu olması durumunda, proje konusu ile ilgili alanda en az dört yıllık lisans mezunu olması ve söz konusu kuruluşta, projenin başvuru tarihi itibariyle en az altı ay süreyle çalışıyor olması gerekir. Kadrosu üniversitede olan en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip PY’nin ilgili mevzuatına göre eş zamanlı olarak PYK’da görev yapmaları durumunda, söz konusu özel sektör kuruluşunun çalışanı olma şartı aranmaz. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 40’ını projeye ayırması şarttır.

- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı uyruklu ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapıyor olması gerekir.

-Emekliler, PYK yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair yazılı onay verilmesi şartıyla, PTİ veya herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın PY olarak görev alabilirler.

Araştırmacı

Proje ekibinde yer alacak Araştırmacının;

- PYK’nın üniversite olması durumunda en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması şarttır. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 10’unu projeye ayırması şarttır. PYK’nın kamu kurum/kuruluşu olması durumunda ise proje konusu ile ilgili alanda en az yüksek lisans derecesine sahip olması ve herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışan (vakıf üniversitesi çalışanları için tam süreli) olması gerekir. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 10’unu projeye ayırması şarttır.

- Özel sektör kuruluşunda yürütülecek projelerde, proje konusu ile ilgili alanda en az dört yıllık lisans mezunu olması ve söz konusu kuruluşta, projenin başvuru tarihi itibariyle en az altı ay süreyle çalışıyor olması gerekir. Kadrosu üniversitede olan en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların ilgili mevzuatına göre eş zamanlı olarak PYK’da görev yapmaları durumunda, söz konusu özel sektör kuruluşunun çalışanı olma şartı aranmaz. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 10’unu projeye ayırması şarttır.

Danışman

Proje ekibinde yer alacak Danışmanın;

Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması, alanında uzman ve yetkin olması ve bu hususların proje başvurusunda gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Projede yer alabilecek danışman sayısı, projedeki özel uzmanlık gerektiren tali konu sayısı ile sınırlıdır.

Yardımcı Personel

Proje ekibinde yer alacak Yardımcı Personelin;

Personelin PYK’nın çalışanı olması gerekir. Yardımcı personelden; idari ve teknik uzmanlarının ilgili alanda en az dört yıllık lisans programı mezunu olması, teknikerin ilgili alanda en az iki yıllık teknik bir ön lisans programı mezunu olması, idari personelin ilgili alanda en az iki yıllık bir ön lisans programı mezunu olması, teknisyenin ilgili alanda mesleki/teknik lise mezunu olması gerekir.

Bursiyer

Projede görev alacak bursiyerin;

Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans veya lisansüstü (özel öğrenciler ve hazırlık öğrencileri hariç) eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar projede bursiyer olarak yer alabilirler.

Projede görev alacak bursiyerin;

- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alan/tez konularının proje konusuyla ilgili olması gerekir.

- Bir projede aynı anda en fazla iki lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir. Lisans düzeyindeki proje bursiyerinin, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması, lisans programının üçüncü sınıf ve üzeri öğrencisi olması, ağırlıklı genel not ortalamasının 2,5/4 veya 65/100 veya sınıfında ilk %20’lik dilimde olması gerekir. Bursun devamı için başlangıçtaki koşullar aranmaz.

- Doktora sonrası araştırmacı proje bursiyerinin, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik derecesine sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması, doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması ve doktora/uzmanlık/yeterliliğin alındığı tarih ile ilgili projenin son başvuru arasında kalan sürenin yedi yıldan fazla olmaması gereklidir.

- Proje bursiyeri, aynı anda TENMAK’ın burs programları kapsamında burs alamazlar.

Yurtdışı araştırmacı

Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının;

Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, projenin yurtiçindeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı bir bölümünü, proje ekibiyle yurtiçindeki kurum/kuruluşlarda yürütebilecek ve yönlendirebilecek nitelikte olması gerekir. Projede bu şekilde yer alacak araştırmacılar TENMAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir, ancak sadece bir projeden ücret alabilirler. Bir projede yer alabilecek yurtdışı araştırmacı sayısı bir kişi ile sınırlıdır. Yurtdışında ikamet eden araştırmacılar, her ziyarette en az bir ay (yol dâhil 30 gün) ve proje süresince en fazla altı ay süreyle, yasal yükümlülükleri PYK’ya ait olmak üzere araştırmacı olarak projelerde görev alabilirler. Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları ve projede görev aldıkları sürelere karşılık ücretleri karşılanır. Bu ücret ödemeleri, aynı zaman diliminde yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’sini aşmamak üzere projeden hizmet alımı olarak karşılanır.

Projelerde Görev Alabilme Limitleri

TENMAK tarafından desteklenen birden fazla projede bir kişinin aynı anda yer alması halinde personel gideri ödemesi en fazla; iki projede PYÖ/PY için veya bir projede PYÖ/PY ve iki projede araştırmacı/yardımcı personel için veya dört projede araştırmacı/yardımcı personel için yapılır.

Kimler Projede Görev Alamaz?

PYK’nın en üst yöneticisi ve yardımcıları PY olarak görev alamaz, ancak en fazla bir projede araştırmacı olarak görev alabilirler.