İstihdam Şekli

İstihdam Şekli


1- Personelin Tabi Olduğu Mevzuat

28/03/2020 tarihli ve 31082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 57 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin, 14 üncü maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin başlığıyla birlikte değiştirilen 690 ıncı maddesinde; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü başka bir işleme gerek kalmaksızın kapatılmış olup kapatılan kurumlar yerine Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) kurulmuştur. Yeni kurulan TENMAK’ta;

  • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-27 nci maddesi kapsamında İdari Hizmet Sözleşmeli Personel,
  • 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687 nci maddesi kapsamında Belirli Süreli İş Sözleşmeli Personel,
  • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-26 ncı maddesi kapsamında özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde çalışacak Sözleşmeli Yerli ve Yabancı Personel,
  • 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında Sürekli İşçi,

           istihdam edilebilmektedir.

  1. a) İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Açıktan Atanma

“Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde;

(B) Grubu olarak tanımlanan pozisyonlara Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılacak sıralamaya giren adaylar arasından Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan Giriş Sınavına tabi tutulmak suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna sınav ilanında belirtilen puan esas alınarak yapılan sıralamaya giren adaylar arasından Kurumumuzca gerçekleştirilecek Giriş Sınavına tabi tutulmak suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

“Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde; Denetçi Yardımcılığı pozisyonuna sınav ilanında belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılacak sıralamaya giren adaylar arasından gerçekleştirilecek olan Yarışma Sınavına tabi tutulmak suretiyle açıktan atama yapılmaktadır.

  1. b) Belirli Süreli İş Sözleşmeli Personel

Kurumda proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip ve proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak Belirli Süreli İş Sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.

  1. c) Sürekli İşçi Kadrolarına Atanma

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yürütülür. Bu çerçevede;  Kurumumuzca işe yerleştirilecek işçilerin unvan, adet ve nitelikleri Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilir. Başvurular Türkiye İş Kurumu tarafından kabul edilerek talep şartlarımıza uygun adayların listeleri Kurumumuza bildirilir.

- Önlisans ve lisans eğitim düzeyinde istihdam edilecekler; Türkiye İş Kurumu tarafından KPSS puan sıralamasına göre oluşturulan listelerin Kurumumuza gönderilmesine müteakip, listelerdeki adaylar arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre işe yerleştirilmektedir.

- Ortaöğretim ve  daha alt eğitim düzeyinde istihdam edilecekler ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde istihdam edilecekler; Noter huzurunda kura usulüne tabi olup Türkiye İş Kurumu tarafından listelerin Kurumumuza bildirilmesi ile Noter kurasında asil ve yedek adayların listelerinin belirlenmesini müteakip listelerdeki adaylar arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre işe yerleştirilmektedir.

2- Çalışma Yerleri

Kurumumuzun merkezi Ankara’da yer almakta olup taşra teşkilatı bulunmamaktadır. İstanbul Küçükçekmece’de Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Teknoloji Geliştirme ve Nükleer Araştırma Koordinatörlüğü bulunmaktadır. Kurumumuzun merkezi aşağıdaki adrestedir:

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Blv. No:192, 06510 Çankaya/Ankara

3- Kurumumuz Uzmanlık ve Denetçi Pozisyonlarına İlişkin Bilgiler

 AR-GE Uzmanı

GİRİŞ SINAVI

Yazılı ve/veya Sözlü

YAŞ ŞARTI

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk yaşını tamamlamamış olmak,

YABANCI DİL ŞARTI

Görevin gerektirdiği bir yabancı dilde geçerliliği bulunan YDS’den en az yetmiş puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

ÖĞRENİM ve HİZMET ŞARTI

Yükseköğretim kurumlarının görevin gerektirdiği mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, istatistik, matematik, veterinerlik, astronomi, tıp ve hukuk fakülte/bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve iletişim fakültesinin ilgili bölümlerinden veyabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki ve yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak ve burada sayılan fakülte veya bölümlerden birinde doktora derecesine sahip olmak veya bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip olup alanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

GÖREV YERLERİ

Kurumumuz Hizmet Birimleri (Ankara-İstanbul)

BAĞLI OLUNAN BİRİM

Enstitülere ve Koordinatörlüklere bağlı olarak çalışır

 

TENMAK Denetçi Yardımcısı

GİRİŞ SINAVI

Yazılı ve Sözlü

YAŞ ŞARTI

Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ÖĞRENİM ŞARTI

Alım yapılacak pozisyon sayısı ve ihtiyaç durumuna göre sınav ilanında belirtilecek;

- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinden,

- En az dört yıllık eğitim veren, Kurumun görev alanı ile ilgili mühendislik veya diğer bölümler veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinden,

mezun olmak,

GÖREVLERİ

Denetçiler, Kurum Başkanı adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar:

 a) Kurum teşkilatının ve denetimi altındaki kuruluşların her türlü iş ve işlemleri ile ilgili olarak denetim, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma işlerini yapmak.

 b) Koordinatörlükçe hazırlanıp, Kurum Başkanının onayından geçen yıllık denetim programını aksatmadan yürütmek.

 c) Kurumun mevzuatla belirlenen görev alanı kapsamındaki iş ve işlemlerini yürütmek üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle yaptığı sözleşme ve anlaşmaları dosya üzerinden ve gerektiğinde yerinde denetlemek, gerekmesi halinde ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

 ç) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında görev emrinin dışında kalanlar dâhil olmak üzere, öğrenmiş oldukları usulsüzlükler ve yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne göre işlem yaparak durumu hemen Koordinatörlüğe bildirmek, gecikmesinde sakınca bulduğu takdirde delilleri toplamak ve Koordinatörlükçe verilecek emre göre hareket etmek.

 d) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların tespiti halinde, gecikmeksizin yetkili Cumhuriyet Başsavcılarına ihbar ve evrakı tevdi etmek için durumu derhal raporla Koordinatörlüğe bildirmek.

 e) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek hata, yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi, düzeltilmesi yollarını araştırmak ve raporlamak, işlerin istenen düzeyde yürütülmesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve önerilerini raporla Koordinatörlüğe bildirmek.

 f) Önceki denetim raporlarını inceleyerek, evvelce tenkit olunan hususların ne dereceye kadar düzeltilmiş olduğunu, önceki denetimler dolayısıyla Kurum Başkanlığınca verilmiş talimatların yerine getirilip getirilmediğini incelemek ve gerekirse bu konuda düzenleyecekleri ayrı bir raporla veya yazı ile durumu Koordinatörlüğe bildirmek.

 g) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin yapıldığı yerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayımı yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ile elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde; tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak, buna ilişkin tutanak düzenlemek.

 ğ) Kurumun görev alanı ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri eğitim, kurs, seminer, çalıştay, komisyon ve toplantılara katılmak, sonuçlarını Koordinatörlüğe rapor halinde sunmak.

 h) Birlikte çalıştıkları denetçi yardımcılarının mesleki gelişim ve davranışlar yönünden yetiştirilmelerini sağlamak.

 ı) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma sırasında Kurum dışındaki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturulması gerektiği kanaatine varılan konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için Koordinatörlüğe bildirmek.

 i) Kurumun hizmetleri ile Koordinatörlüğün verdiği hizmetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için önerilerde bulunmak.

 j) Kurum Başkanı ve Koordinatör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

GÖREV YERLERİ

Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğün merkezi Ankara’dır.

BAĞLI OLUNAN BİRİM

Denetim Hizmetleri Koordinatörlüğü