TENMAK 

Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri Destek Programı

Hangi Kurum/Kuruluşlar Proje Yöneticisi (PYÖK)/Yürütücüsü Kuruluş (PYK) Olabilir?
Kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve özel sektör kuruluşları Proje yürütücüsü kuruluş (PYK) olabilirler. Özel sektör kuruluşunun ticaret sicil belgesine sahip ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olması şarttır. Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, projenin yönetiminden sorumlu olan Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) belirlenir ve proje başvurusu PYÖK’nın Proje yöneticisi (PYÖ) tarafından yapılır. Tek PYK’nın yer aldığı projelerde, proje başvurusu PYK’nın Proje yürütücüsü (PY) tarafından yapılır.

 

Kimler Projede Görev Alabilir?


Proje Yöneticisi/Yürütücüsü,
Proje ekibinde yer alacak Proje Yöneticisi/Yürütücüsünün;

- PYÖK/PYK’nın üniversite olması durumunda en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine, kamu kurum/kuruluşu olması durumunda ise proje konusu ile ilgili alanda en az yüksek lisans derecesine sahip olması ve herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışan (vakıf üniversitesi çalışanları için tam süreli) olması gerekir.  Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 40’ını projeye ayırması şarttır.
- PYÖK/PYK’nın özel sektör kuruluşu olması durumunda; proje konusu ile ilgili alanda en az dört yıllık lisans mezunu olması ve söz konusu kuruluşta, projenin başvuru tarihi itibariyle en az altı ay süreyle çalışıyor olması gerekir. Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 50’sini projeye ayırması şarttır. Kadrosu üniversitede olan en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip PYÖ/PY’nin eş zamanlı olarak teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan kuruluşlarda görev yapmaları durumunda, söz konusu özel sektör kuruluşunun çalışanı olma şartı aranmaz.
- Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya yabancı uyruklu ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapıyor olması gerekir.
-Emekliler, PYÖK/PYK yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair yazılı onay verilmesi şartıyla, PTİ veya herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın PYÖ/PY olarak görev alabilirler.


Araştırmacı;
- PYÖK/PYK’nın kamu kurum/kuruluşu veya üniversite olması durumunda proje konusu ile ilgili alanda en az dört yıllık lisans mezunu olması ve herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışan (vakıf üniversitesi çalışanları için tam süreli) olması gerekir.
- Özel sektör kuruluşunda yürütülecek projelerde, proje konusu ile ilgili alanda en az dört yıllık lisans mezunu olması ve söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay süreyle çalışıyor olması gerekir. Kadrosu üniversitede olan en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların eş zamanlı olarak teknoloji geliştirme bölgesinde yer alan kuruluşlarda görev yapmaları durumunda, söz konusu özel sektör kuruluşunun çalışanı olma şartı aranmaz.
- Bu kişilerin çalışma süresinin en az % 5’ini projeye ayırması şarttır.

Danışman;
Projede proje danışmanı olarak yer alınabilmesi için, projenin özel uzmanlık gerektiren tali konu ya da konularının olması ve bu hususun proje başvurusunda gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Projede yer alabilecek danışman sayısı, projedeki özel uzmanlık gerektiren tali konu sayısı ile sınırlıdır.

Yardımcı Personel;
Projede yardımcı personel olarak yer alınabilmesi için, personelin PYÖK/PYK’nın çalışanı olması gerekir. Yardımcı personelden; idari ve teknik uzmanlarının ilgili alanda en az dört yıllık lisans programı mezunu olması, teknikerin ilgili alanda en az iki yıllık teknik bir ön lisans programı mezunu olması, idari personelin ilgili alanda en az iki yıllık bir ön lisans programı mezunu olması, teknisyenin ilgili alanda mesleki/teknik lise mezunu olması ve işçinin en az ilköğretim mezunu olması gerekir.

Bursiyer;
Türkiye’de kurulu yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Yurtdışı araştırmacı;
Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, projenin yurtiçindeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı bir bölümünü, proje ekibiyle yurtiçindeki kurum/kuruluşlarda yürütebilecek ve yönlendirebilecek nitelikte olması gerekir. Projede bu şekilde yer alacak araştırmacılar TENMAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir, ancak sadece bir projeden ücret alabilirler. Bir projede yer alabilecek yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır. Yurtdışında ikamet eden araştırmacılar, her ziyarette en az bir ay (yol dâhil 30 gün) ve proje süresince en fazla altı ay süreyle, yasal yükümlülükleri PYÖK/PYK’ya ait olmak üzere araştırmacı olarak projelerde görev alabilirler. Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları ve projede görev aldıkları sürelere karşılık, aynı zaman diliminde yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin % 50’sine kadar projeden hizmet alımı olarak karşılanır.

Projelerde Görev Alabilme Limitleri
TENMAK tarafından desteklenen birden fazla projede bir kişinin aynı anda yer alması halinde personel gideri ödemesi en fazla; iki projede PYÖ/PY için veya bir projede PYÖ/PY ve iki projede araştırmacı/proje danışmanı/yardımcı personel için veya dört projede araştırmacı/proje danışmanı/yardımcı personel için yapılır.

Kimler Projede Görev Alamaz?
PYÖK/PYK’nın en üst yöneticisi ve yardımcıları PYÖ/PY olarak görev alamaz, ancak en fazla bir projede araştırmacı olarak görev alabilirler