TENMAK 

Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri Destek Programı

TENMAK Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri Destek Programı kapsamında, araştırma ve geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme faaliyetlerini içeren ürün/teknoloji geliştirme projeleri desteklenmektedir.


Bu kapsamda proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler gider olarak kabul edilebilir:
a) Proje için gerekli olan teçhizat, alet, makine, yazılım ve yayın alım giderleri,
b) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri,
c) Malzeme ve sarf malzemesi giderleri,
ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri,
d) Süreli personele ve kamu personeli olmayan proje personeline ilişkin personel giderleri,
e) Bursiyer giderleri,
f) Proje teşvik ikramiyesi (PTİ),
g) Projenin konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek konferans, sempozyum, kongre ve benzeri etkinliklere katılım ile çalışma ziyareti ve proje çalışmaları için gerekli olan diğer seyahat giderleri,
ğ) Kurum hissesi,
h) Projenin niteliği gereği varsa proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili diğer giderler.

Proje bütçesi hazırlanırken TENMAK Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri (TUGEP) Destek Programına İlişkin Uygulama Esasları ile TENMAK Parasal Konulara İlişkin Üst Limitler ve Kurallar dikkate alınmalıdır.